DATA PRIVACY STATEMENT

Dit is het privacy statement van Saks Fifth Avenue OFF 5TH Netherlands B.V. (hierna: Saks OFF 5TH). De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is Saks Fifth Avenue OFF 5TH Netherlands B.V. (KvK 67352383). Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij per dienst voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen SAKS OFF 5TH welke persoonsgegevens gebruikt.

WEBSITE

Doeleinden
Als je de website van Saks OFF 5TH bezoekt via saks-off-5th.nl (de “Website”), verzamelen wij een aantal gegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

Grondslag
Het toesturen van nieuwsbrieven is gebaseerd op de grondslag van jouw toestemming. Verder heeft Saks OFF5TH een gerechtvaardigd bedrijfsbelang om diensten te optimaliseren en te vernieuwen.

Doeleinden
We gebruiken jouw e-mailadres voor communicatie en aanbiedingen en om onze diensten te verbeteren en te analyseren.

BEZOEK AAN DE WINKEL

Doeleinden
We willen je graag zo goed mogelijk van dienst zijn in onze winkels. Je kunt onze winkels natuurlijk altijd bezoeken zonder jezelf kenbaar te maken en zonder dat wij persoonsgegevens van jou verwerken.

Alle Saks OFF5TH winkels zijn op verschillende plaatsen voorzien van camera’s voor de beveiliging van onze gasten en ons personeel, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. Indien daar gegronde redenen voor zijn, kunnen camerabeelden voor onderzoek worden verstrekt aan politie en justitie. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar in de winkels en je wordt over het gebruik daarvan geïnformeerd op plaatsen waar je de winkel binnenkomt. Camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, danwel na afhandeling van eventuele incidenten.

Grondslag
De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Saks OFF 5TH is  om de aan jou geboden diensten te optimaliseren en om haar winkels te beveiligen.

SOCIALE MEDIA

Doeleinden

Grondslag
Het gebruik van je gegevens voor direct marketing via sociale media is gebaseerd op de grondslag van jouw toestemming. Bij de overige verwerkingsdoeleinden heeft Saks OFF 5TH een gerechtvaardigd belang om haar diensten en producten te optimaliseren.

Contact Center

Doeleinden
Ons Contact Center helpt je graag zo goed en snel mogelijk. Als je contact opneemt met ons Contact Center, vragen wij je mogelijk om bepaalde contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer) op te geven. Wij gebruiken deze gegevens om je vraag af te handelen en ter verbetering van onze diensten.

Grondslag

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Saks OFF 5TH in verband met het contact center is dat deze nodig is om te voldoen aan de tussen jou en Saks OFF 5TH gesloten overeenkomst, te weten het voldoen aan een verzoek via ons contact center. Bij de overige verwerkingsdoeleinden heeft Saks OFF 5TH een gerechtvaardigd belang om de aan jou geboden diensten en producten te optimaliseren.

 

2. Rechten

Je hebt recht op inzage in je opgeslagen gegevens en je hebt het recht om te verzoeken deze gegevens te corrigeren, te beperken, blokkeren of wissen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Je toestemming voor gebruik van je persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden kun je te allen tijde intrekken.

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan privacy@saks-OFF-5TH.nl

 

3. Overdracht onderneming

Saks OFF 5TH kan haar onderneming / haar diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook je persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

 

4. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Contactgegevens voor direct marketing worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven tot een jaar daarna. Tenslotte kunnen wij jouw gegevens bewaren voor zolang dat nodig is voor statistische en analyse doeleinden en indien dat nodig is voor de behandeling van geschillen.

 

5. Doorgifte naar landen buiten de EU

Je gegevens worden door Saks OFF 5TH in de EU opgeslagen. Bij de verwerking van cookies conform ons cookie statement wordt gebruik gemaakt van partijen, zoals Adobe, Google die zijn gevestigd in de VS. De VS bieden niet eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als geldt binnen de EU. Ook de social media als Instagram waaraan jouw gegevens voor direct marketing doeleinden kunnen worden verstrekt, verwerken gegevens in de VS. De genoemde partijen zijn echter gecertificeerd onder het EU-VS PrivacyShield waardoor de bescherming van jouw persoonsgegevens niettemin op vergelijkbare wijze wordt gewaarborgd. Indien derde partijen die ten behoeve van ons gegevens verwerken, je gegevens doorgeven naar landen buiten de EU kan het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens lager zijn dan in de EU. Door het gebruik van de diensten van Saks OFF 5TH geef je toestemming voor de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EU.

 

6. Beveiliging

Saks OFF 5TH neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen.

 

7. Wijziging van de privacyverklaring

Saks OFF 5TH behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring. Van belangrijke wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen.

 

8. Contactgegevens en klachten

Vragen betreffende je gegevensbescherming kun je richten aan privacy@saks-off-5TH.nl

Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je benaderen via privacy@saks-off-5TH.nl

Indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens of de afhandeling van de verzoeken door Saks OFF 5TH kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.